I 1864 ble det arrangert kunstutstilling i Kongsgård skoles lokaler med nærmere 100 malerier lånt inn fra folk i byen og omegn.  Her var det mulig å tegne seg som medlemmer i en påtenkt kunstforening. Betydningen av dette tiltaket uttrykker avisen (Stavanger Amtstidene) slik: 

”Det er en anerkjendt Sandhed, at det blant Kunstens Frembringelser neppe gives noget, der i den Grad som Maleriet virker dannende og oppløftende paa Aanden, ….derfor bør vi ikke nu lade denne Andledning gaa ubenyttet hen til at give en saadan Aandsdannende og Aandsopløftende Magt Rum iblandt oss.” 

Den 11. februar 1865 ble Stavanger Kunstforening stiftet i Stavanger Klubselskaps  lokaler. Initiativtagere var tollinspektør Schive, konsul Jens Z. Kielland, kjøpmann Søren S. Baade, arkitekt  F.v.d. Lippe og skipsreder M.G.Monsen.  Det var på stiftelsesdato registrert 62 medlemmer.  Jens Z. Kielland ble valgt til direksjonens (styrets) formann. Videre ble Schive, Monsen og v.d. Lippe og tegnelærer B. Hanson valgt som de øvrige fire styremedlemmer. 

Vedtektenes første punkt lød: ”Kunstforeningen har det Formaal at vække Sands for Kunsten og efterhaanden at danne en, Forening tilhörende, Kunstsamling”.

Dermed var Norges fjerde kunstforening en realitet. Norges eldste kunstforening ble opprettet i 1836 i Kristiania (Oslo), etterfulgt kunstforeningene i Bergen i 1838 og Trondheim i 1845. Kunstmaler J. C. Dahl, var inspirert av forholdene i Tyskland og Dahl regnes som den største pådriveren for disse tre første kunstforeningene i Norge, samt opprettelsen av Nasjonalmuseet i hovedstaden i 1836. Innbyggerne i Stavanger måtte ta tak for å gjøre dette på egen hånd.

Hvert år ble det kjøpt inn malerier til den årlige desember utlodningen blant kunstforeningens medlemmer. Men allerede på den første generalforsamlingen i 1866 ble tre bilder holdt tilbake med tanke på å samle til Det Faste Galleri.